Zákaznická zóna

Obchodní podmínky on-line obchodu iŠperky.cz

Majitel-firma: 
František Navrátil - fyzická osoba zapsaná a registována na ŽÚ Luhačovice 
Kladná Žilín 117
76326, Luhačovice
IČO: 61412457 

GDPR - informační povinnost v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. 

Na základě nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR s platnosti od 25.5.2018 
poskytujeme všem našim zákazníkům informace za jakým účelem a z jakého 
právního titulu jsou v našem e-shopu požadovány vámi poskytované osobní údaje. 

 - Osobní údaje které nám jako zákazník poskytujete jsou získávána na základě 
   právního titulu, tedy uzavření kupní smlouvy a jejího plnění vč. doručení 
   zakoupeného zboží, tedy pouze nezbytně nutná data ke splnění kupní smlouvy 
   ( Jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mail). Žádné jiné osobní údaje 
   od zákazníka nepožadujeme. 

 - Vámi uvedené osobní údaje jsou poskytnuty třetí straně (webovému správci 
   a dopravní společnosti) aby bylo možno splnit dokončení Vaší objednávky, 
   kupní smlouvy a to včetně doručení zboží a našemu webovému a hostingovému 
   správci, který však nemá oprávnění data použít k jinému učelu než je pouze interní  
   správa a údržba našeho e-shopu a nesmí tyto data poskytovat třetím osobám. 
   K tomu nám slouží i smlouva se zpracovatelem který je povinnen se řídit pokyny GDPR.

 - Vaše poskytnutá osobní data jsou uchovávána v systému e-shopu (nikoli fakturace) 
   po dobu 2 let.  

  V případě faktur a fakturace je zákonná povinnost uschovávat data pro případ kontroly 
  FÚ 10 let.


- Jako zákazník máte právo požádat o výmazaní či opravu vašich osobních údajů z naší 
   database. Vymazaní pak proběhne dle zákonem stanovených limitů.

- Máte právo být zapomenut.


- Jako zákazník máte právo podat námitku či stížnost dozorovému orgánu v tomto 
  případě UOOU (Úřad pro ochranu osobních údajů).

 - Zálohování probíhá denně na externí uložiště které je zabezpečeno heslem 
   a není propojeno s internetem.

 

Podrobnější informace ke GDPR aplikovaných na iŠperky.cz

1. Firma František Navrátil zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své 
    činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).


2. Vaše Osobní údaje firma František Navrátil zpracovává pouze pro níže uvedené účely 
    a na základě uvedených právních základů: Plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“)

Vaše osobní údaje budou fy. František Navrátil poskytnuty těmto třetím osobám: 
a) osobám poskytujícím fy. František Navrátil , zajištění dopravy. 
   PPL a česká pošta.(zpracovatelská smlouva
   Hostingovému a webovému spravci firmě www.speedweb.cz 
   ošetřeno smlouvou (zpracovatelská smlouva

b) pro účel plnění smlouvy také účetní, a to konkrétně 
    Lada Lichková (zpracovatelská smlouva

c) Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 
d) Osobní údaje budou fy. František Navrátil zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, 
    nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti, podle 
    platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace 
    uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu 3 let 
    od udělení souhlasu. 

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva
1. Právo na přístup k Osobním údajům u fy.František Navrátil, což znamená, že si 
    můžete kdykoliv požádat o potvrzení zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou 
    či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, 
    komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, 
    výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, 
    a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, 
    včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, 
    přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může fy.František Navrátil 
    požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat o opravu či doplnění 
    Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že fy. František Navrátil musí vymazat 
    Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 
    nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování 
   (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 
    pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.

4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné 
    otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost 
    Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete 
    jejich zpracování pouze omezit, (III) fy. František Navrátil již Osobní údaje nepotřebuje 
    pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti 
    zpracování fy.František Navrátil může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je 
    podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, 
    výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 
5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, 
    které jste poskytli fy. František Navrátil se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění 
    smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to 
    technicky proveditelné, máte právo, aby společnost tyto údaje předala jinému správci. 

6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete 
    u fy. František Navrátil podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých 
    Osobních údajů, čímž způsobíte, že fy. František Navrátil Osobní údaje dále nezpracovává, 
    pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi 
    zájmy nebo právy a svobodami.

7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit 
     u fy. František Navrátil buďto písemnou formou doporučeným dopisem, 
     zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové 
     adrese uvedené na stránkách internetového obchodu www.isperky.cz

8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu 
    pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 
9. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, 
    že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 
    Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. 

10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému 
      rozhodování, ani k profilování.

 
11. V případě, že bude fy. František Navrátil chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který 
      je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném 
      účelu a další informace uvedené v této doložce. 

 1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží
    vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajíciho se řídí těmito obchodními
    podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není stanoveno výslovně
    něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňuji práva a povinosti prodávajícího
    (firmy František Navrátil IČO: 61412457) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém
    aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy(o dodávce zboží), resp. je její nedílnou
    součástí.

Přístup k těmto obchodním podmínkám má kupující jak při nákupu na stránkách 
prodejce tak odkaz na jejich znění je mu  vždy zaslán prodejcem při realizované
objednávce a tento má možnost si je kdykoli zobrazit, popř. vytisknout.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě,dodá prodávající
    zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené
    prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci
    zákazníka v internetovém obchodě.

c) Prodávající není plátcem DPH

d) Prodávající František Navrátil je fyzická osoba zapsaná v ŽR pod EV.č. 370502-33604,
     č.j. 12614/07/212/EP/F od 14.6.2007

e) Prodávající František Navrátil se zavazuje, že poskytnuté informace klientů 
    (osobních údajů) nebude dále šířit třetím stranám. Veškeré údaje jsou velmi
     dobře chráněny a zabezpečeny proti zneužití. Se zpracováním citlivých osobních
     údajů nakládáme nanejvýš opatrně a budou využívány pouze pro nezbytně nutné
     kroky jako je vyřízení objednávky.

     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů:

     jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
     adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

      Na žádost zákazníka (písemně či telefonicky) tyto údaje vymažeme z naší databáze.2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách František Navrátil, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně  uvedeny jako závazné. František Navrátil (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh
   zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven,
   je-li to pro daný druh zboží obvyklé


3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.


4. Objednání zboží, uzavření smlouvy, AUTORIZACE OBJEDNÁVKY

a) Od 1. ledna 2014 se kupní smlouva při nákupu v e-shopu uzavírá okamžikem odeslání
    objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých,
    formulářem předepsaných údajů a náležitostí. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje
    potvrzení objednávky prodávajícím, které je prodávající povinen zaslat zákazníkovi a to vč.
    trvalého odkazu na znění obchodních podmínek ( v našem e-shopu vždy tuto podmínku
    řeší odpověď na zákazníkovu objednávku a to vč. informace o vrácení zboží).


b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady
    na přepravu,vzdálenosti apod..),vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky
    vhodným způsobem,např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající  objednávku 
    požadovaným způsobem autorizovat, 
považuje se objednávka za neplatnou.


c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva,
    elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje
    a je její nedílnou součástí.


d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných
     při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření
     smlouvy na jeho internetové stránce.


e) Změny v objednávce jsou možné jen pokud daný produkt má uvedeny pořebné atributy
    a tuto změnu umožňuje (tedy pokud je u produktu zadána možnost změny barvy, rozměru
    apod.) Není-li u produktu možnost volit jiné než uvedené možnosti, není v možnostech
    e-shopu zákazníkovi vyhovět a bude informován o zrušení objednávky a to elektonickou
    formou, popř. telefonicky


5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách www.isperky.cz František Navrátil jsou uváděny včetně DPH a platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1 a násled. předpisů

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.


6. Dodací lhůta

Místo doručení je vždy to, které zákazník uvede v objednávce jako cíl dopravy nebo dodání zboží.
Toto místo může zákaznik změnit, je ale nutné se s prodejcem předem dohodnout nejlépe písemně elektronickou poštou, popř. telefonicky.


Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Objednané zboží je téměř všechno skladem a dodací lhůty jsou u dobírky od 1 - 4 prac. dnů a u platby převodem od 1 - 6 prac. dnů (záleží kdy je platba připsána na náš účet). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. 

Někteří výrobci, ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.


7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny dopravy pro:

Českou republiku - paušální sazba dobírky vč.dopravy ČP = 120 Kč do váhy 2kg

Pro zahraničí:
Cenné psaní pro zákazníky z EU - doprava +165 Kč k hodnotě objednávky do váhy 2kg. 

Pokud tedy objednáváte zboží jako zákazník ze Slovenska s doručením na Slovensko, 
prosím vyberte v objednávce možnost 
platba(doprava) Slovensko, popř. EU. 
V opačném případě se Vám zobrazí doprava pro území ČR, což by neodpovídalo
zde 
uvedeným tarifůma cena dopravy by byla dopočítána. Na tuto skutečnost bychom pak 
naše Slovenské zákazníky upozornili e-mailem s odkazem na naše obchodní podmínky.

 

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Platbu dobírkou - je možné využít pouze při objednávce v hodnotě do 1.500,- Kč
  ( Mimořádně po tel. dohodě je možné dodat zboží na dobírku i za vyšší častku, 
   pokud jste již byl/la našim našim zákazníkem)
  U VŠECH OBJEDNÁVEK NAD 1500 Kč JE DOPRAVA V ČR ZDARMA!

 

- Platba převodem - z účtu na účet není omezena (automaticky je ale nutná
  a vyžadována u všech objednávek ze zahraničí a objednávek nad 1.500,- Kč.
  V opačném případě není objednávka aktivována a zboží zasláno!)

  VŠICHNI ZÁKAZNÍCI VYUŽÍVAJÍCÍ PLATBU PŘEVODEM ZÍSKÁVAJÍ AUTOMATICKY 
 SLEVU VE VÝŠI 3% Z NÁKUPU!

Přímá platba v hotovosti není u nás možná a ani v budoucnu s ní nepočítáme.

   U zboží do hodnoty 1000kč je ZAPOČÍTÁVÁN poplatek +50 Kč za balné!

 
Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. 
8. Záruka, servis

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na faktuře / záručním listě. Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014. a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu.

Záruční podmínky

1. Kupující je povinen bezprostředně při předání zboží překontrolovat stav zakoupeného
     výrobku, zda je výrobek v pořádku a odpovídá objednanému zboží.


2. Poškozený výrobek je nutno neprodleně vrátit prodejci a požádat o nápravu.

3. Kupující může vadné zboží na reklamaci předat / zaslat zpět svému prodejci nebo
    odeslat přímo na adresu uvedenou na záručním listě (František Navrátil,Kladná 
    Žilín 117, 76326, Luhačovice). Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno,
    aby během přepravy nedošlo k jeho dalšímu poškození. 
    Zásilka musí být označena nápisem "REKLAMACE" a musí obsahovat reklamované 
    zboží. Také k němu musí být přiložen řádně vyplněný záruční list nebo kopie 
    nákupního dokladu (paragon nebo faktura). Pokud toto není splněno, může to být 
    důvodem odmítnutí zboží k reklamaci.


4. Kupující doloží platnost záruky předložením vyplněného záručního listu, kde je uveden
    datum prodeje nebo přiložením kopie nákupního dokladu. Pokud bylo v minulosti zboží 
    reklamováno,  doloží také doklad o předchozí reklamaci.


5. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním výrobku, na škody
    způsobené běžným opotřebením či mechanické poškození včetně přetržení a protržení 
    silikonových tkalounků, či segmentů. Přetržení silikonových pásků není výrobní vada – 
    jedná se o mechanické poškození zboží v důsledku běžného užívání.


6. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit 
    od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení nebo výměna zboží je možná, 
    avšak pouze v případě, že zboží splňuje požadavky na vrácení zboží – nenošené 
    a nepoškozené v původním obalu. Poplatek za výměnu zboží na žádost kupujícího 
    (jiná barva, velikost a nebo typ neúčtujeme – účtuje se cena nákladů na poštovné 
    v případě dobírky je 120,-Kč.


7. Nárok na vracení peněz nebo výměnu výrobku vzniká po 3. oprávněné reklamaci. 
    Běžné opotřebení, poškrábání, roztržení a jiné poškození zboží v důsledku běžného 
    užívání nelze považovat za výrobní vadu a tudíž se nejedná o oprávněnou reklamaci. 
    Pokud po  3. oprávněné reklamaci požaduje kupující vrácení peněz nebo výměnu 
    výrobku je mu zcela vyhověno.


Se svou žádostí musí zákazník prodejci předložit záruční list, ve kterém jsou potvrzené 3 předchozí oprávněné reklamace a kopii dokladu, kde je uvedená kupní cena – částka, kterou zákazník požaduje vrátit. Peníze konečnému zákazníkovi vrací fy. František Navrátil, Kladná Žilín 117, 76326, Luhačovice, kde zboží zakoupil a kde mu byla vystavena faktura. Peníze jsou vraceny vždy převodem na účet zákazníka.

8. Prodávající má právo odmítnout přijetí reklamovaného zboží v případech, 
    kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo 
    nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání 
    zboží k reklamačnímu řízení.


9.  Vrácení zboží zaslané zpět fy. František Navrátil, Kladná Žilín 117, 76326, Luhačovice na 
     dobírku nemůže být z důvodu nemožnosti kontroly zboží akceptováno a prodávajícíl 
     takovou zásilku nepřevezme!Způsob vyřízení reklamace

 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující 
 právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu 
 odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci 
 nebo její opravou.


Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti 
smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo 
na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro 
zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je 
v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro 
použití zboží uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Kupující konečný spotřebitel má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 - pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, 
   právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady 
   neúměrné.


- pokud jde o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má právo na 
  výměnu vadného zboží. Stejné právo zákazníkovi náleží, pokud jde o vady 
  odstranitelné, ale zboží nemůže řádně užívat vzhledem k opětovnému vyskytnutí 
  vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opětovné vyskytnutí vady se 
  považuje vada bránící řádnému užívání, která byla v záruční době již nejméně 
  dvakrát odstraňována a vyskytne se znovu. Větším počtem vad se
  rozumí, pokud má zboží současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.


Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud si oprava vyžádá delší dobu, musí prodávající zákazníka o této skutečnosti informovat, v případě souhlasu zákazníka s touto informací sdělí prodávající zákazníkovi termín, do kdy bude reklamace vyřízena. Po uplynutí lhůty k vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy , případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací ( zejména poštovného, které zaplatil za odeslání zboží k reklamaci ). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci, má kupující také právo na náhradu nákladů k tomuto odstoupení. Pokud zákazník požaduje náhradu nákladů na poštovné při odesílání aktuální reklamace jak je uvedeno výše, musí si o náhradu písemně požádat. Není možné se domáhat proplacení nákladů zpětně po vyřízení reklamace!

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční lhůta prodlužuje pouze o dobu trvání reklamace a to i v případě, že odstranění vady proběhlo výměnou výrobku dodáním nové věci (při výměně výrobku nezačíná běžet nová dvouletá záruční lhůta!). V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje. Doba reklamace se počítá ode dne převzetí reklamovaného zboží prodávajícím do dne vyřízení reklamace. Datum a způsob vyřízení reklamace bude vždy uveden v záručním listě.

 Po vyřízení reklamace / opravy bude zboží zasláno Českou poštou zpět zákazníkovi. Adresa bude odpovídat adrese odesílatele při převzetí reklamace, pokud zákazník písemně nebude požadovat odeslání na jinou adresu.

V případě, že reklamované zboží nebude zákazníkem vyzvednuto a Česká pošta ho po uplynutí 10ti denní lhůty pro uložení zásilky vrátí zpět odesílateli, bude prodávající kontaktovat zákazníka (v případě, že je uvedeno telefonní číslo nebo e-mailová adresa). Pokud se zákazníka nepodaří zkontaktovat, bude zásilka uložena u prodávajícího do té doby, než bude zákazník sám prodávajícího kontaktovat.

 Opravy a neoprávněné reklamace

 V případě neoprávněné reklamace / opravy (mechanické poškození, opotřebení způsobené běžným užíváním, odření, přetržení, zlomení, atd.) prodávající zákazníkovi zboží opraví na náklady zákazníka dle platného ceníku. Po opravě bude zboží odesláno na náklady zákazníka a cena za opravu a poštovné bude účtována dobírkou.

 
 
9. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Zákazník má právo na vrácení peněz, odstoupení od smlouvy a to do 14dnů od převzetí zboží. ( dle nového občanského zákoníku 2014 )
Zboží nesmí být poškozené!
Zboží musí být zabalené v původním obalu - krabičce.

Vrácení zboží do 14 dnů dle § 53 odst. 7  obč. zák. a předpisy následně související.

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující (spotřebitel) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující (spotřebitel)  kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Zákazník tak může učinit do 14 dní od převzetí zboží, tuto informaci je však nutné mu sdělit ( uvedeno tedy v našich obchodních podmínkách a při potvrzení objednávky). Pokud není nikde tato doba uvedena, pak se lhůta prodlužuje na jeden rok a 14 dní. O možnosti odstoupení od smlouvy lze informovat i dodatečně, poté běží čtrnáctidenní lhůta, během které musí zákazník odeslat zboží zpět.

Odstoupení od smlouvy v praxi znamená, že kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dnů. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání.

Pokud se zákazník takto rozhodne, musí nepoškozené zboží, nejlépe bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum dodání). Po obdržení takto vráceného zboží bude zákazníkovi cena zboží navrácena způsobem,
na kterém se obě strany dohodnou. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto paragrafu je částka vrácená kupujícímu v plném rozsahu a to včetně nákladů na dopravu. 

 
10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a následně s předpisy souvisejícími.11. Puncovní značky

Zde uvádíme dle ust.§39 odst.3 puncovního zákona české puncovní značky. Jsme registrováni u PÚ Ostrava.

puncovni-znacky

 

V Luhačovicích 1.1.2014